Väo karjäär

Meie ettevõttest

PTT Recycling OÜ on 2016. aastal Väo karjääri korrastamiseks asutatud ehitusjäätmete käitlemisega ja karjääriala tagasitäitega tegelev ettevõte.

Vastavalt maarendilepingule Maa-Ameti ja  Paekivitoodete tehase OÜ vahel tegeleb  viimane  karjääris  ehituslubjakivi kaevandamisega tähtajaga kuni 16.04.2039. Paekivitoodete tehas OÜ on PTT Recycling OÜ-ga sõlminud 11.06.2016 seltsingulepingu, mille objektiks on Peterburi tee 94 asuva  karjääriala korrastamine ja taaskasutusse andmine. Karjääriala tagasitäitmine PTT Recycling OÜ poolt korrastataval alal toimub vastavalt OÜ Inseneribüroo Steiger koostatud ja Keskkonnaameti rakendamise nõusoleku (04. märts 2020) saanud korrigeeritud korrastamisprojektile.

Ehitusjäätmete vastuvõtul on  kolm suunda:

  • eelnevalt kontrollitud ja nõuetele vastavate püsijäätmete (pinnas, kivid jm) suunamine karjääri tagasitäitealale;
  • ehitus – ja lammutusprahi vastuvõtmine ja sorteerimine ning nõuetele vastavate mineraaljäätmete suunamine karjääri tagasitäite alale;
  • erineva ehitussegaprahist väljasorteeritud materjali suunamine taaskasutusse.
Väo karjääri korrastamine
Väo karjäär
Karjääri teenindusteed on rajatud kohapealsetest paekivitootmise jääkidest ja killustikust. Karjääri territooriumil paiknevad elektriliinid, alajaamad, muud tehnilised rajatised (puurkaev-pumplad, karjääri liigvee pumpla, voolukraavid, settebasseinid) ja hooned, mis on vajalikud nii lubjakivi kaevandamistöödel kui ka kaevandamistööde lõpetatud alade korrastamistöödel. Karjääriala korrastamisel kasutatakse  täitematerjalina püsijäätmeid. Sinna paigutatakse  ehitusplatsidelt välja kaevatud pinnast (sh möll- ja savipinnased, kivid) u 75% kogumahust ja ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemisel tekkinud mineraalseid jäätmeid. Arvestades prognoositud püsijäätmete lähiaastate voogudega ja koheselt alustatavatest suurte raudtee-  ja teedeehitushangetest tekkiva ehitistealuseks mittesobiva pinnase tekkega on eeldatav korrastamistööde vajalik ulatus 2039. aasta alguseks täidetav.

Oma tegevuses võtame arvesse:

  • Eesti Vabariigi õigusaktide nõudeid;
  • meile otsekohalduvad Euroopa Liidu õigusaktide nõudeid;
  • asjakohaseid kohalikke haldusaktide nõudeid  ja ettevõtte enda võetud kohustusi.

Meile on väljastatud Keskkkonnaameti poolt keskkonnaluba nr L.JÄ/331495.

© All Rights Reserved 2022