Keskkonnajuhtimine

PTT Recycling OÜ keskkonnaalased juhtimispõhimõtted on:

  • Taastame karjääride tehnogeenset maastikku selliselt, mis võimaldaks maa-alal rohu- ja metsamaa moodustumist.
  • Vähendame ehitusjäätmete keskkonnamõju ja toetame ringmajandust läbi ehitusjäätmete sorteerimise ning taaskasutusse suunamise.
  • Läbi tehnika kaasajastamise muudame tööprotsesse efektiivsemaks ja vähendame oluliselt kaasnevat keskkonnamõju.
  • Kohustume järgima ettevõttele kohalduvaid seadusandlikke ning muid ettevõtte poolt tunnustatud nõudeid.
  • Kaasame huvipooli keskkonnajuhtimissüsteemi järjepidevaks parendamiseks ja parema tulemuslikkuse saavutamiseks.
  • Kaitseme ümbritsevat keskkonda omades kontrollsüsteemi jäätmete vastuvõtul vältimaks karjääriala ümbritseva keskkonna saastamist.

Juhtimispõhimõtete elluviimiseks ja eesmärkide täitmiseks oleme juurutanud ettevõttes kekskonnajuhtimissüsteemi ja omame EMAS keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimissüsteemi registreerimistunnistust.

Koostame igal aastal keskkonnaaruande, mis annab ülevaate meie keskkonnalasest tegevusest.

© All Rights Reserved 2022