Sõlmi leping

1

LAE ALLA LEPINGU PÕHI JA LISA OMAPOOLSED ANDMED:
JÄÄTMEKÄITLUSTEENUSE LEPING

2

LAE FAIL ÜLES JA SAADA MEILE ÜLEVAATAMISEKS (NB! mitte veel digiallkirjastada)


  Palun laadida üles docx fail.

  Lepingu lisa 1
  Keskkonna- ja ohutusnõuded

  1. PÄÄSEMINE TERRITOORIUMILE, SEAL LIIKUMINE

  1.1. Jäätmete üleandmiseks sisenetakse PTT Recycling Väo käitluspaiga territooriumile ainult kaalumaja kaudu.

  1.2. Kaalumaja teostab esmase kontrolli vastuvõetavate jäätmete vastavuse osas.

  1.3. Suitsetamine on ettevõtte territooriumil rangelt keelatud.

  1.4. Käitlusala territooriumil autost väljudes tuleb kanda ohutusvesti, turvajalatseid ja kiivrit.

  1.5. Jäätmed tuleb maha panna jälgides kaalumajast saadud juhiseid. Liikumine karjääris ja käitlusalal ilma otsese põhjuse ja loata ei ole lubatud.

  1.6. Territooriumil liikudes tuleb jälgida ohutusmärke ja piiranguid.

  1.7. Keelatud on pärast jäätmekoorma mahakallutamist sõita lahtise kastiluugiga. Koorma mahakallutamisel jälgida platsitöötajate ohutust ja veenduda, et konteineri kasti tagaluugid on töökorras ja vastavalt nõuetele kinnitatud.

  1.8. Võimaliku õli, kütuse jms. lekke korral tuleb teavitada koheselt PTT Recycling OÜ esindajat ning likvideerida reostuskolle esmaste vahenditega (saepuru vm). Reostunud saepuru vms. tuleb toimetada selleks märgistatud metallkonteinerisse.

  2. NÕUDED JÄÄTMETE VASTUVÕTMISEL

  2.1 Väo käitluspaik PTT Recycling OÜ ei võta vastu (ehitus- ja lammutusprahi koormad ei tohi sisaldada) :
  – olmejäätmeid (sh jalanõud, tekstiil jne)
  – ohtlikke jäätmeid (eterniit, ruberoid, värvijäätmed, kemikaalid jne)
  – armeeritud kilet
  – töödeldud kujul kipsijäätmeid
  – vanarehve
  – puulehti, saepuru (sh biojäätmeid)
  – immutatud ja keemiliselt töödeldud puitu (elektripostid, raudteeliiprid, immutatud terrassilauad jne)
  – klaasimurdu
  – suurjäätmeid (sh madratsid, pehme mööbel jne)
  – elektroonikat
  Koormad võivad sisaldada kuni 15% isolatsiooni- ja soojustusmaterjale.

  2.2. Pinnase koormad ei tohi sisaldada:
  – saastunud pinnast
  – ohtlikke aineid. Jäätmekoormad peavad vastama keskkonnaministri 11.08.2010 määrus nr 38 „Ohtlike ainete sisalduse piirväärtused pinnases“ ja
  keskkonnaministri 21.04.2004 määruse nr 21 „Teatud liiki ja teatud koguses tavajäätmete, mille vastava käitlemise korral pole jäätmeloa omamine kohustuslik, taaskasutamise või tekkekohas kõrvaldamise nõuded“ (määrus nr 21) lisa 2 nõuetele.

  3. TÖÖTERVISHOIU- JA TÖÖOHUTUSE ALANE TEGEVUS, VASTUTUS

  3.1 Osapooled juhinduvad ühistegevuses “Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse” ja sellega seonduvate õigusaktide ning määruste nõuetest, tule- ja elektriohutuse nõuetest ning käesolevast eeskirjast;

  3.2 PTT Recycling territooriumil võivad esineda järgmised ohud: müra, tolm, liikuvad tõstukid, masinad, kukkumisoht (NB estakaad , jäätmekoorma katte eemaldamine) ja muud füüsikalised ohutegurid.

  3.3 Toimunud õnnetusest või võimalikust ohuolukorrast tuleb võimalikult kiiresti teavitada PTT Recycling OÜ esindajat.

  © All Rights Reserved 2022